Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

 

TOIMINTA-AJATUS

Miksi LLY on olemassa?

Keskeinen syy Lapin Lintutieteellisen yhdistyksen olemassaololle on halu edistää Lapin linnuston hyvinvointia ja suojelua.

LLY puolustaa monimuotoisuutta. Niin luonnon kuin harrastuksenkin osalta.

Monimuotoisuuden säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää koko alkuperäisen luontomme olemassaolon turvaamiseksi.

Monimuotoinen lintuharrastus on paras tapa niin suojelutyössä tarvittavan tiedon keräämiseksi kuin myös sen jakamiseksi.

 

Mitä haluamme saada aikaan?

Haluamme Lapin linnuston ja luonnon yleensäkin säilyvän mahdollisimman monimuotoisena. Siksi haluamme tarjota ihmisille erilaisia tapoja olla mukana lintuharrastuksessa. Samalla huolehdimme siitä, että harrastus on kestävällä eettisellä pohjalla sekä ihmisten että luonnon kannalta.

Lintuharrastus on hauskaa ja tarjoaa elämyksiä niin yksin kuin yhdessäkin tehden. Ja luonnon suojeleminen tarkoittaa myös sitä, että luonnosta ja linnuista nauttiminen on mahdollista myös jälkipolvillemme!

Mitä laajemman harrastajajoukon yhdistys tavoittaa, sitä paremmin myös tieto alueemme linnustosta voidaan saavuttaa, tallentaa ja jakaa.

LLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys, ja toimii myös sen tavoitteiden saavuttamiseksi niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

 

Yhdistyksen keskeiset tavoitteet

 • osallistuminen linnuston suojelutyöhön asiantuntijana
 • tiedon kerääminen kattavasti Lapin linnuston tilanteesta
 • harrastajien toiminnan aktivointi, koordinointi ja auttaminen

 

 

Toimintasuunnitelma 2017

Suojelutyö

Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tärkeänä painopistealueena on suojelutyön toimintatapojen rakentaminen. Pyritään saamaan aikaan käytännöt ainakin seuraaviin asioihin:

 • lausunnot, yhteistyö viranomaisten kanssa, yhteistyö suojelujärjestöjen kanssa, maankäytön suunnittelun seuraaminen
  • kuntien ilmoitustaulujen seuraaminen
  • luonnonsuojelupiirin lausuntojen seuraaminen
  • lausuntojen kirjoittaminen, ehkä yhteistyössä luonnonsuojelupiirin kanssa
  • vastuuhenkilöitten hakeminen kunnittain

Toimintatapojen rakentamiseksi:

 • luodaan yhteistyömalli luonnonsuojelupiirin kanssa (hallitus)
 • organisoidaan kuntien ilmoitustaulujen seuraaminen (hallitus -> alueelliset yhteyshenkilöt)
 • käynnistetään lausuntojen kirjoittaminen (hallitus, erilliset vastuuhenkilöt)
 • yhteistyö ympäristöselvitysten tekijöiden kanssa (konsulttifirmat)

Rakennetaan myös toimintatavat suojeluun liittyvän tiedon jakamiseen sekä muutosten tiedottamiseen. Tehtävää varten nimetään tiedottaja tai tiedotustiimi.

 • omat verkkosivut ja sosiaalinen media, luonnonsuojelupiirin ”tiedotteet”
 • muut tiedotusvälineet

 

Tietojen keruu ja julkaisu

Tietojen keruu harrastustoiminnan kautta on edelleen tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Havaintojen keruun keskeinen järjestelmä on edelleen Tiira-tietojärjestelmä. Jäsenistöä ja harrastajia kannustetaan tallennusten tekemiseen kaikista havainnoista.

Tietojen julkaisuun käytetään kaikkia yhdistyksen käytettävissä olevia tiedotusvälineitä (Kokko-lehti, verkkosivut, sosiaalinen media, muut tiedotusvälineet, tapahtumat).

Yhdistys kannustaa harrastajia myös osallistumaan erilaisten laskentojen (talvilintulaskennat, vesilintulaskennat jne.) kautta tiedon keräämiseen.

Erityinen tiedonkeruupanostus tehdään vuoden lajien osalta. LLY:n vuoden laji on lapintiainen. Asiasta ja lajista tehdään tiedotteita. Havainnot kerätään Tiiraan, erityisen kiinnostavia ovat pesintähavainnot. Aikaa havaintojen keruulle on koko vuosi 2017. Vuoden laji -projektille nimetään vastuuhenkilö.

Vastaavasti huomioidaan myös BirdLife Suomen vuoden laji pikkutylli.

Yhdistys järjestää rengastustentin ja kannustaa harrastajia rengastustoimintaan.

Kevätmuutonseurantaa tehdään kaksi kertaa kevään etenemisen myötä, muutaman päivän varoitusajalla. Muutonseurantaa varten pyritään järjestämään havaintopaikkojen ketju länsirajalta itärajalle. Painopisteenä on isojen lintujen muuttoreittien selvittäminen. Etukäteen tehdään tarkkailupaikkojen kartoitus. Etukäteen etsitään vastuuhenkilöorganisaatio ja nimetään hankkeelle vastuuhenkilö. Muutonseurannasta tiedottamiseen panostetaan.

Syysmuuton seurantaan kannustetaan valitsemalla vuosittain projektilajeja. 2017 erityisseurannassa on isokoskelo.

Harvinaisuushavaintojen tarkistus tehdään ARK-toiminnan kautta (alueellinen rariteettikomitea).

Tiedottamisen kehittämiseen panostetaan. Aktiivista tiedottamista tehdään kaikesta yhdistyksen toiminnasta. Julkaistaan ainakin laskentayhteenvetoja, linkkejä eri yhdistysten julkaisuihin, yhteenvetoja kevätmuutosta ja syysmuutosta.

Tiedon jakaminen tehdään ainakin seuraavilla välineillä: Kokko-lehti, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköpostilista, tapahtumat.

Erityisesti tiedotettavia tapahtumia ovat ainakin: muutonseuranta, Lapin Luonnon 100 vuotta, lintuillat, linturetket (haetaan täsmäkohteita), BirdLifen tapahtumat.

 

Yhdistystoiminta

Yhdistystoimintaa kehitetään usealla tavalla.

 • Yhdistystoiminnan tapahtumat: hallituksen kokoukset kuukausittain kuukauden ensimmäinen tiistai, yhdistyksen vuosikokous helmi-maaliskuussa
 • Nuorisotoiminta: haetaan nuorisovastaavaa (pyritään perustamaan nuorisojaosto)
 • Hallinto: käydään läpi yhdistyksen säännöt, uudet säännöt käsittelyssä vuosikokouksessa
 • Sähköinen arkisto luodaan vuoden 2017 aikana (myös vanhojen havaintojen tallennus Tiiraan)
 • Varainkeruu: lähdetään hakemaan mahdollisuuksia varainkeruuseen Kokko-mainosten lisäksi
 • Alueellinen toiminta: alueelliset yhteyshenkilöt maankäytön suunnittelun seurantaan sekä yleiseen yhdistyksen toimintaan liittyen
 • Sidosryhmätoiminta: luodaan toimintatavat eri yhdistysten ja muiden sidosryhmien suuntaan

Toimintasuunnitelma 2018 pdf-tiedostona

Talousarvio 2018 pdf-tiedostona

Toimintasuunnitelma 2017 pdf-tiedostona


Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintakertomus 2015

Tornien taiston joukkue Niskanperän tornilla Rovaniemellä.

Tornien taiston joukkue Niskanperän tornilla Rovaniemellä.