LLY:n säännöt

LAPIN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Lapin lintutieteellinen yhdistys ry. Tarvittavissa yhteyksissä voidaan käyttää myös suoraa nimen käännöstä toiselle kielelle. Yhdistys voi käyttää myös nimeä BirdLife Lapland. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää linnuston suojelua ja tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta sekä monipuolista lintuharrastusta.

3§ Yhdistyksen toimintaperiaate

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää tietoutta linnustosta sekä lintujen levinneisyydestä ja muutosta. Yhdistys jakaa lintujen suojelua, tunnistamista ja havainnointia koskevaa tietoutta tapahtumien ja julkaisujen kautta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, markkinoida yhteistyökumppaneitaan, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäseneksi tahtovan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle kirjallisesti, suullisesti tai sähköisellä ilmoituksella tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä liittymisilmoitus. Jäsenyys tulee voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu.

Hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden tai kunniajäsenyyden poikkeuksellisen ansioituneesta ja/tai pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksessä, tai yhdistyksen hyväksi. Vapaajäseniltä ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenen ja vapaajäsenen aiemmin saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen kokous voi rajoittaa yhdistyksen palveluja vapaa- ja kunniajäsenille.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on 1) jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai 2) muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai 3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai 4) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus saattaa 2)-4) kohtien mukainen erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Ilmoitus tästä on tehtävä hallitukselle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä kun hallitus on antanut erottamispäätöksen jäsenelle tiedoksi. Asia on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

6§ Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.

 

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä, ja korkeintaan kaksi varajäsentä.  Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen toimi- ja tilikausi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat kokoukselle olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen erikseen nimeämän toimihenkilön kanssa.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää toimikauden aikana vähintään kaksi virallista kokousta.

Ensimmäinen kokous, josta käytetään nimitystä kevätkokous, on pidettävä viimeistään neljä kuukautta uuden toimikauden alkamisen jälkeen. Tässä kokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edellisen tilikauden osalta.

Toinen kokous, josta käytetään nimitystä syyskokous, on pidettävä viimeistään kuukausi ennen seuraavan toimikauden alkamista. Tässä kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion tarkentaminen
 8. Päätetään yhdistyksen virallisista ilmoituskanavista
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
 6. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.
 7. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. Valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi ry:n edustajistoon sen mukaisesti kuin BirdLife Suomen säännöt sitä edellyttävät
 9. Päätetään yhdistyksen virallisista ilmoituskanavista
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen myös etäyhteydellä eli tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Mahdollisuudesta osallistua etäyhteyden kautta päättää hallitus. Etäyhteysmahdollisuus ja sen toteutustapa on ilmoitettava kokouskutsun yhteydessä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tasatulos ratkaistaan arvalla myös silloin, kun päätös tehdään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11§ Kokouskutsu

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella yhdistyksen virallisilla ilmoituskanavilla. Virallisista ilmoituskanavista päättää yhdistyksen kokous.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Säännöt >>pdf-tiedostona.