Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lapin lintutieteellinen yhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.6.2018. Viimeisin muutos 24.6.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Lapin lintutieteellinen yhdistys ry
  Kihlakangas 15, 96800 Rovaniemi

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Antti Ruonakoski
  webmaster@lly.fi

 3. Rekisterin nimi
  Pinnakisapalvelun käyttäjärekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröitymisen yhteydessä annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja tarvitaan:

 1. Rekisterin tietosisältö
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, sekä mahdollisesti muista vastaavista kilpailupalveluista, joihin
  käyttäjä on tallentanut itsestään tietoja.

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja luovutetaan ainoastaan LLY:n pinnakisoja järjestäville henkilöille.
  Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu tavaomaisin teknisin toimenpitein, ja johon on
  pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Käyttäjä voi itse tarkistaa ja korjata itseään koskevat tiedot pinnakisapalvelun avulla. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua sellaisella tavalla, joka ei ole käytettävissä pinnakisapalvelussa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Käyttäjä voi itse poistaa itseään koskevat tiedot pinnakisapalvelun avulla. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).